Nếu bạn nhận được thông báo lỗi khi thêm thông tin cho một thẻ tín dụng hiện tại hoặc thêm một thẻ tín dụng mới, hãy thử các bước sau để giải quyết sự cố:

  1. Làm theo bất kì hướng dẫn nào trong thông báo lỗi.
  2. Nhập lại số thẻ tín dụng của bạn mà không có dấu cách, dấu phẩy hoặc các ký tự khác không phải là số.
  3. Kiểm chứng rằng địa chỉ thanh toán, ngày hết hạn và tên được liệt kê cho tùy chọn thanh toán của bạn là chính xác.
  4. Nếu bạn đang sử dụng một tùy chọn thanh toán mới, hãy kiểm chứng rằng tùy chọn thanh toán đó đã được kích hoạt.
  5. Kiểm chứng rằng bạn có đủ tiền trong tài khoản của tùy chọn thanh toán để thanh toán cho tổng tiền đến hạn và mọi khoản thuế cho giao dịch mua hàng của bạn.
  6. Kiểm chứng rằng tùy chọn thanh toán được định quyền để thanh toán trực tuyến hoặc tự động thanh toán.
  7. Liên hệ với ngân hàng của bạn để tìm hiểu lý do không định quyền được.
  8. Thử thêm hoặc chuyển sang tùy chọn thanh toán khác.

Nếu bạn cần thêm trợ giúp sau khi thử các bước được liệt kê ở trên, thì Liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ.